Grensekontrollsted

Storskog vakt - og Konferansehus 
Storskog grensekontrollstedStorskog vakt- og konferansehus og Storskog grensekontrollsted ligger nord - øst for Boris Gleb og ca 11 km fra Kirkenes ved den norsk-russiske grense ved grensemerke nr 230.
Storskog (grm 230) har siden midten av sekstitallet blitt brukt som passeringssted på den norsk-russiske grense for både offisielle og private delegasjon og grupper.

Grensekontrollstedet er i dag betjent av politi (utlendingskontroll) og toll. I tillegg pålegger Grenseavtalen (Overenskomst av 29. desember 1949) tilstedeværelse av representant for Norges Grensekommissær. Denne har sitt daglige virke ved vakt- og konferansehuset på Storskog.

Grensekommissariatets vakt- og konferansehus er plassert ca 500 m fra grm 230. Vakt- og konferansehuset er tjenestested for Grensekommissærens vaktsoldater på Storskog.


STORSKOG VAKT- OG KONFERANSEHUS

Storskog vakt- og konferansehus disponeres av Grensekommissæren. Bygningsmassen (hovedhus og dobbeltgarasje) eies av Statsbygg, men forvaltes av Grensekommissæren.
Storskog vakt- og konferansehus benyttes hovedsakelig til:

 • Grensekommissær- og grenseassistentmøter
 • Annen møtevirksomhet ved Grensekommissariatet
 • Sammenkomster
 • Fast tjenestested for Grensekommissærens vaktsoldater på Storskog
 • Forlegning av vaktsoldatene
 • Produksjon og vedlikehold av bøye- og stolpemateriell til den norsk-russiske grense
 • Utlån og vedlikehold av teknisk materiell 

 
Konferansehuset på Storskog

 

STORSKOG GRENSEKONTROLLSTED

I juni 92 sto 1. trinn av vår nåværende grensekontrollstasjon ferdig. Politi og toll flyttet da inn og overtok kontrollen med trafikken, som inntil da hadde blitt kontrollert av Grensekommissariatet. Grensen er nå åpen for passering mellom 0700 - 2100 hver dag.
Grensekommissariatet disponerer også ett kontor i bygningen.

Grensekommissariatets oppgaver på kontrollstedet er:

 • Være grensekommissærens representant på grensepasseringsstedet.
 • Forestå den daglige kontakt med russiske grensemyndigheter på Storskog.
 • Brukerrepresentant ovenfor Statsbygg Nord
 • Åpne/stenge grensen 07.00 ? 21.00.Kontrollbygget Storskog

REISEVIRKSOMHET ? GRENSEPASSERING.

Med glasnost og perestrojka i slutten av 80 årene fikk vi en markant økning av turisttrafikken fra Norge, samtidig med at de første russere etter hvert begynte å komme andre veien.
Fra midten av 91 var det omtrent like mange som kom fra hver side.
I 92 fikk vi en markant topp, som i første rekke skyldtes den ukontrollerte russiske handelsvirksomheten. 75 % av de som passerte over Storskog var russere. På slutten av året ble det, fra norsk side krevd oppholds- og arbeidstillatelse, og antall passeringer av russere gikk ned til ca. det halve i 93.

Tallene fra 94 viste ingen stor endring fra året før. I 95 øker antall passeringer med ca. 10.000 noe som i det alt vesentligste skyldes russiske sjøfolk. Russiske fiskebåter benytter seg nå i stor grad av Kimek sine fasiliteter til reparasjon, vedlikehold og ombygging. Det foregår derfor ofte skifte av båtmannskap her i Kirkenes som passerer inn og ut over Storskog.

Trafikkbildet har også endret seg, og vi har fått en markant økning i antall kjøretøyer som passerer grensen. Turistbusser har det blitt mindre av. Dette betyr at turisttrafikken har gått nedover, noe som kan skyldes flere forhold. Nyhetens interesse har vel avtatt. Det synes også på norsk side å ha utviklet seg en noe skeptiske holdning til all kriminaliteten i Russland.

Økning i antall privatbiler indikerer en økning av antall forretningsreisende og private kontakter, noe som er spesielt gledelig. Kontakten på det offisielle plan, spesielt som en følge av utviklingen i Barentssamarbeidet, har også medført økt reisevirksomhet over grensen.
Vi skal heller ikke glemme at det foregår en utstrakt varetransport mellom våre to land.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits